املاک الماس، پیشرو در ارائه خدمات نوین ملکی  -چند نکته مهم در خصوص قرارداد اجاره 
چند نکته مهم در خصوص قرارداد اجاره بازديد : 491

با توجه به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن، به چند نکته در خصوص قرارداد اجاره به نقل از کارشناس مسکن، بهروز ملکی اشاره می شود: //–// مدت اجاره باید معین باشد در غیراینصورت اجاره باطل است. //–// لازم نیست موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. //–// اگر بعد از قرارداد معلوم شود عین مستاجره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. //–// موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری ایجاد نماید مگر اینکه با توافق مستاجر باشد. //–// تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که در اجاره خلاف آن قید شود. //–// مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و رسید بگیرد. //–// عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود. //–// مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق شود. //–// اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد و در صورت درخواست موجر می بایست مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد. //–// برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی می بایست حتماً دو نفر به عنوان شاهد ذیل سند اجاره نامه را امضا کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر بهره مند شوند. //–// پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. //–// اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و … از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه مستاجره است. //–// اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی و شارژ و … باشد نمی تواند راساً از ودیعه برداشت کند بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.